گروه مشاور ایده سبز در جهت تجمیع راهکارهای مدیریتی و مشاوره ای خود، نظر به مفیدتر واقع شدن این اهداف اقدام به گردآوری گروهی از فعالان این امر نموده و  آماده همکاری با مجموعه های تولیدی، خدماتی، بازرگانی و در راستای بهبود بخشیدن به فعالیتهای مالی، بازرگانی، اداری و پرسنلی می باشد.